top of page

PDL

Patientdatalagen

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (PDL) i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och patientdatalagen kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Denna text ersätter inte på något sätt den ursprungliga lagtexten.

En sammanfattning av lagen

Syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård av patienten.

I PDL står bland annat att en patientjournal ska innehålla

  • uppgift om patientens identitet,

  • väsentliga uppgifter om bakgrund till vården,

  • uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder,

  • väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,

  • uppgift om den information som har lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om valet av behandlingsalternativ och om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning samt

  • uppgift om en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

 

Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som har gjort en anteckning och när. Uppgifterna ska föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också signeras av den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns något synnerligt hinder.

Man får inte ändra i en journal men man får stryka ett signerat notat förutsatt att det strukna notatet går att läsa. Därefter gör man ett tillägg om varför man strukit en uppgift. En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Patientdatalagen är den lag som ger oss rättslig grund att samla in personuppgifter.

Nedan finns länkar till en mer utförlig FAQ rörande patientdatalagen och en länk till den fullständiga patientdatalagen.

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/faq-patientdatalagen/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

Patientdatalagen Blomma

Kontaktuppgifter

Sigurdsgatan 6

721 30 Västerås

info@napraspa.se

0760 - 266 277

Swish: 123 287 5839

bottom of page